top of page

Montessoripedagogiken

​"Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva. Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken."
Maria Montessori

Förskolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och verksamheten utformas för att uppfylla Läroplanens mål (Lpfö18). Många delar av montessoripedagogiken som grundades för över hundra år sedan är fortfarande aktuella utifrån dagens läroplan.

Alla barn har en inre drivkraft, utifrån denna drivkraft upptäckte Maria Montessori att barn har behov av att bygga upp sig själva och bli självständiga individer. Trots att pedagogiken utvecklades för mer än 150 år sedan är den och kommer att vara tillämpningsbar i alla tider, i hela världen och i alla åldrar. Maria Montessori, grundaren av montessoripedagogiken menade att barn följer samma fysiska och psykiska utveckling och grundpelarna inom pedagogiken bygger på barnens olika behov i olika åldrar.

Barnens inre drivkraft – "hjälp mig att göra det själv"

En av Maria Montessoris grundidéer ” hjälp mig att göra det själv” baseras på barnens egen drivkraft och nyfikenhet till lärande. Hon menade att barns inlärning, som anpassas utefter vilket utvecklingsstadium barnet befinner sig i, går lättare. Hon menade också att barn tycker om att välja själva och att de får bäst koncentration när de ägnar sig åt något de tycker är spännande och intressant. Genom att välja sysselsättning själva där de får möjlighet att repetera övningen och hålla på så länge de önskar så når de en inre tillfredställelse.

Pedagogens roll

Pedagogerna roll är att stötta barnen i deras utveckling och lärande. Deras uppgift är att observera varje enskilt barns behov och egenskaper och utifrån det erbjuda stimulerande aktiviteter.  Vi avbryter och hjälper inte barnet i onödan ”all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling” menade Montessori. Tilltron till barnets egen förmåga och vilja är a och o inom montessoripedagogiken och att se glädjen i ett barns ögon när de bemästrar en ny kunskap, på egen hand, är fantastiskt.

Barnet väljer själv

Inom montessoripedagogiken väljer barnet själv sysselsättning då inlärningen blir lättare när det finns en inre lust och nyfikenhet att lära sig något nytt. Våra lokaler och pedagogiska miljöer är anpassade till barnens åldrar. Allt material finns tillgängligt på barnens nivåer. På förskolan finns material både för praktiska och sinnestränande övningar men också för lärande inom språk, matematik, kultur och naturvetenskap. Det material som Maria Montessori utvecklade är arbetsmaterial anpassade till barnets olika utvecklingsstadier och intressen, materialet är ett stöd för utveckling och lärande. De sensoriska materialet som till en början är det material som de yngre barnen arbetar med för att t. ex. utveckla finmotorik och penngrepp, används av de äldre för att utveckla abstrakt förståelse. Det mesta av materialet är självrättande vilket ger barnen tillfredställelsen av att själva se när de lyckats med en uppgift.

Inom montessoripedagogiken läggs också mycket fokus till att barnen lär sig att respektera och ta hänsyn till varandra. De ger varandra arbetsro genom att lära sig att inte avbryta varandra eller att ta material från varandra. Barnen väljer själva om de vill arbeta ensamma eller tillsammans med en kompis, om de vill sitta vid ett bord eller arbeta på en av våra montessorimattor. När de arbetat klart med ett material tar de ansvar för att var sak kommer tillbaka på sin särskilda plats.

IMG_2083.jpg
IMG_2042.jpg
IMG_2093.jpg
IMG_2325.jpg
bottom of page